Част 1. на книгата „Теории за истината“ със съставител Любен Сивилов може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 141 / Т 497) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа  на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

В „Бележка на съставителя“ Любен Сивилов пише: „Не  може  да  не  ви  е  направило  впечатление  пристрастното  отношение  на  хората  към  истината.  От  незапомнени  времена  философите  неизменно  са се  стремели  към  нея,  опитвали  са  се  да  я  издирят, да  я  съберат  и  съхранят,  защото  тя  може  да  служи  като  сигурно средство  за  изработване  на  адекватно  поведение  спрямо  заобикалящата  ни  действителност.  Второто  предимство  на  верните  твърдения се  крие  в  уникалното  им  свойство  да  служат  като  предпоставка  за извличане  на  ново  истинно  знание.  В  този  смисъл  отделянето  на  истината  от  заблуждението  означава  да  се  направи  ценностен  анализ на  познанието“.

снимка: Hannah Arendt / Photo / 1927. [Photograph]. Encyclopædia Britannica ImageQuest. Retrieved 1 Dec 2017, from http://quest.eb.com/search/109_125683/1/109_125683/cite

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име