Най-четени книги

Книгата „АВС на етнологията: Т. 2.: Антология на науката за човека, културата и обществото“ със съставител Иваничка Георгиева може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 39 / А 210) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

В предговора към сборника съставителят пише: „Том втори от „ABC на етнологията“ съхранява главната идея на антологията да представи на българските читатели онези изследователи от нашата наука, които са признати за най-добри и чиито трудове оставят трайна следа в хуманитаристиката и в живота на обществото. Ние отново не претендираме за неоспоримост на направения избор на авторите и техните изследвания. Опираме се колкото на личната си преценка, толкова и на силата на научния отзвук за значимостта на един или друг автор в хода на времето. Следвайки правилото, което вече възприехме, и при подбора в този том включваме немалко учени, които не са етнолози или не са само етнолози. К. Г. Юнг е психиатър и психоаналитик. Ф. Бродел е историк. Р. Барт е семиотик. Причината е двустранната връзка на тяхното творчество с етнологията. Те използуват в своите проучвания обекти, идеи и методи на етнологията, а анализите и тезите, до които достигат, играят съществена роля в нейното развитие, откривайки нещо повече от нови насоки и изследователски теми. Може да се каже, че трудовете им очертават нови парадигматични пространства и допринасят за промяната и в методологията, и в теорията на етноложките и антроположките изследвания“.

снимка: Ethnology Museum. Muro. Majorca. Balearic Islands. Spain. [Photo]. Encyclopædia Britannica ImageQuest. Retrieved 24 Nov 2017.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име