Книгата „Технология и техники на публичната комуникация“ от Здравко Райков може да се ползва освен на хартиен носител (сигнатура: 316.78 / Р 274) и в електронен вид чрез дигитална колекция „Най-четени заглавия“ на библиотеката. Достъпът се осъществява както в локалната мрежа на университета, така и извън нея. След влизане в системата за отдалечен достъп до електронни ресурси изберете връзка „Дигитална библиотека на Нов български университет“.

Във въведението към книгата авторът пише: „Публичната комуникация – Public Relations (PR) е наука и изкуство за хуманна и оптимална организация на човешката дейност, посредством непрекъснато и ефективно общуване между институциите и обществеността. И чрез нея различните организации (корпорации) се запознават с многообразните човешки потребности и интереси, и ги отчитат в своята организационна (корпоративна) политика. А това е същностна предпоставка за взаиморазбирането между организациите и публиките им, за постигане на техните цели. Същевременно професионално осъществения PR разкрива нови перспективи пред всяка организация, ражда идеи, които могат да очертаят нови направления на нейната политика и да максимализират печалбите.“

снимка: Pile of old newspapers. [Photography]. Encyclopædia Britannica ImageQuest. Retrieved 9 Nov 2017.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля напишете коментар!
Име